Passeriformes > Icteridae
Tordo gigante -  Molothrus oryzivorus  (6 fotos)
< Tordo pico corto l Tordo renegrido >